I. Postanowienia og贸lne

 1. Niniejsza Polityka Prywatno艣ci okre艣la zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych os贸b, korzystaj膮cych z Sklepu internetowego znajduj膮cego si臋 na stronie internetowej www.educol.pl.
 2. Niniejsza Polityka Prywatno艣ci stanowi za艂膮cznik do Regulaminu Sklepu internetowego i jest jego integraln膮 cz臋艣ci膮.
 3. W ramach dzia艂alno艣ci Sklepu internetowego zbierane, przetwarzane i wykorzystywane s膮 dane u偶ytkownik贸w korzystaj膮cych ze strony Sklepu internetowego (dalej: 鈥濽偶ytkownicy鈥). Dane te s膮 pozyskiwane w nast臋puj膮cy spos贸b
 4. a. przez dobrowolne podawanie informacji przez U偶ytkownik贸w w Formularzu Rejestracji i Formularzu.
  b. przez zapisywanie w urz膮dzeniach ko艅cowych U偶ytkownik贸w plik贸w cookies.
 5. W ramach dzia艂alno艣ci Sklepu internetowego zbierane mog膮 by膰 ponadto informacje o adresie IP U偶ytkownika, czasie nadej艣cia zapytania i wys艂ania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z kt贸rej U偶ytkownik zosta艂 przekierowany do Sklepu internetowego, rodzaju oprogramowania, z kt贸rego korzysta U偶ytkownik. Informacje te s膮 wykorzystywane dla cel贸w administrowania Sklepem internetowym educol.pl.聽

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych serwisu educol.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpiecze艅stwa Twoich danym osobowym jest:

Educol Anna Kolasi艅ska
Sp贸艂dzielcza 9
83-110 Tczew
NIP 593-234-35-57, REGON 192774190

III. System ochrony danych osobowych

ADO zastosowa艂 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami okre艣lonymi w obowi膮zuj膮cych przepisach o ochronie danych osobowych. W szczeg贸lno艣ci uwzgl臋dniono: rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najwa偶niejszych element贸w zastosowanego systemu ochrony danych osobowych nale偶膮:

 1. Certyfikat SSL, kt贸ry gwarantuje on, 偶e komunikacja pomi臋dzy Twoim komputerem, a educol.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezb臋dne dane osobowe i to przez mo偶liwie najkr贸tszy czas, a na ka偶de dzia艂ania nie zwi膮zane z realizacj膮 umowy kupna-sprzeda偶y musisz wyrazi膰 oddzieln膮 zgod臋.
 3. Dost臋p do Twoich danych osobowych, maj膮 tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, daj膮ce gwarancj臋 ich bezpiecze艅stwa.
 4. System IT educol.pl oraz procedury wewn膮trz firmowe spe艂niaj膮 wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dope艂ni艂 wszelkich prawem przewidzianych obowi膮zk贸w w zakresie ochrony danych osobowych.

IV. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezb臋dnych do za艂o偶enia konta w educol.pl, dzi臋ki czemu nie musisz przy ka偶dym kolejnym zakupie traci膰 czasu na ponowne wype艂niania ca艂ego formularza zam贸wienia. Rejestruj膮c si臋 oszcz臋dzasz czas i pieni膮dze.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 weryfikacji statusu z艂o偶onego zam贸wienia i historii dokonanych zakup贸w. Zarejestrowany i zalogowany klient w ka偶dej chwili mo偶e samodzielnie poprawia膰, uzupe艂nia膰 lub usun膮膰 ca艂kowicie dane zeducol.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imi臋 i nazwisko 鈥 niezb臋dne nam do wystawienia p贸藕niej dokumentu sprzeda偶y i zaadresowania przesy艂ki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) 鈥 niezb臋dny nam p贸藕niej do zaadresowania przesy艂ki
 3. e-mail 鈥 niezb臋dny do logowania i komunikacji zwi膮zanej z korzystaniem z educol.pl;
 4. numer telefonu 鈥 niezb臋dny w przypadku wyboru niekt贸rych metod dostawy (wymagany przez przewo藕nik贸w)

Dane przechowywane s膮 przez okres 5 lat od ostatniego logowania.

B. Z艂o偶enie zam贸wienie

W trakcie sk艂adania zam贸wienia prosimy o podanie nam danych niezb臋dnych do realizacji zam贸wienia, kt贸re w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klient贸w cz臋艣ciowo pobierane s膮 automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy sk艂adaniu zam贸wienia prosimy o podanie:

 1. 1imi臋 i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji 鈥 niezb臋dne do wystawienia dokumentu sprzeda偶y i zaadresowania przesy艂ki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) 鈥 niezb臋dny do zaadresowania przesy艂ki;
 3. e-mail 鈥 niezb臋dny do komunikacji zwi膮zanej z realizacj膮 zam贸wienia;
 4. numer telefonu 鈥 niezb臋dny w przypadku wyboru niekt贸rych metod dostawy (wymagany przez przewo藕nik贸w).

W przypadku, kiedy przy sk艂adaniu zam贸wienia Klient wybierze dostaw臋 na inny adres ni偶 wskazany przy rejestracji lub sk艂adaniu zam贸wienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imi臋 i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji 鈥 niezb臋dne nam do zaadresowania przesy艂ki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) 鈥 niezb臋dny do zaadresowania przesy艂ki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesy艂ki 鈥 niezb臋dny w przypadku wyboru niekt贸rych metod dostawy (wymagany przez przewo藕nik贸w).

W przypadku, kiedy przy sk艂adaniu zam贸wienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzeda偶y na inne dane ni偶 wskazane przy rejestracji lub sk艂adaniu zam贸wienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imi臋 i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji 鈥 niezb臋dne do wystawienia dowodu sprzeda偶y;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) 鈥 niezb臋dne do wystawienia dowodu sprzeda偶y;

Dane podane w trakcie sk艂adania zam贸wienia s膮 przetwarzane przez educol.pl i nast臋puj膮ce podmioty w podanym poni偶ej zakresie:

 1. imi臋 i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane s膮 firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego b臋d膮cego jednocze艣nie zleceniem dor臋czenia przesy艂ki w zale偶no艣ci od wybranego rodzaju przesy艂ki przekazywane s膮:
  a. Poczta Polska SA z siedzib膮 w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13)
  b. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie (KRS: 0000028368, NIP: 526-02-04-110)
  c. Spedimex Sp. z o.o. z siedzib膮 w Strykowie (KRS: 0000110889, NIP: 728-001-94-86)
  d. Geis Parcel PL Sp. z o.o. z siedzib膮 w Sosnowcu-Pie艅kach (KRS: 0000326471, NIP: 9591856995)
  e. FedEx Expres Polska Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie (KRS: 0000037973, NIP: 5261005306)
 2. imi臋 i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na kt贸re ma by膰 wystawiony dokument sprzeda偶y s膮 przekazywane w postaci dokumentu sprzeda偶y do systemu ksi臋gowego: Biuro ksi臋gowe Janiana Sp. z o.o., Kubusia Puchatka 5/4, 83-110 Tczew (KRS: 0000377886, NIP: 593- 257-85-56, REGON: 0000377886)
 3. Dane przechowywane s膮 przez okres 5 lat od zako艅czenia roku kalendarzowego nast臋puj膮cego po roku w kt贸rym wystawiono dokument sprzeda偶y, zgodnie ze stosownymi przepisami reguluj膮cymi czas przechowywania dokument贸w ksi臋gowych.

C. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyra偶enia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub sk艂adania zam贸wienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na kt贸ry przesy艂ane b臋d臋 informacje handlowe z educol.pl, z kt贸rych w ka偶dej chwili mo偶esz zrezygnowa膰 loguj膮c si臋 na swoje konto w educol.pl lub klikaj膮c link anuluj膮cy subskrypcj臋 i znajduj膮cy si臋 w stopce ka偶dego newslettera.

D. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostan膮 nam przekazane dane osobowe, kt贸re nie s膮 nam niezb臋dne w celu realizacji umowy lub prawnego obowi膮zku np. w korespondencji z nami, w formularzach odst膮pienia od umowy, r臋kojmi lub gwarancji dane te zostan膮 niezw艂ocznie usuni臋te lub zanonimizowane i nie b臋d膮 przetwarzane. Prosimy wi臋c nie przekazywa膰 nam informacji i danych osobowych, o kt贸re wprost nie prosimy i niemaj膮cych znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowi膮zku prawnego.

V. Cookies - Twoje dane osobowe, kt贸re pobierane s膮 automatycznie po wej艣ciu na educol.pl

Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta educol.pl.

W ramach educol.pl stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez Klienta.

W ramach educol.pl stosowane s膮 nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies:

 1. 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach educol.pl; np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania;
 2. pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach educol.pl;
 3. 鈥瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych educol.pl;
 4. 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez Klienta ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu educol.pl;
 5. 鈥瀝eklamowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie Klientowi tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowa艅.

W wielu przypadkach oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz si臋 na umieszczanie na swoim urz膮dzeniu plik贸w cookies mo偶e zablokowa膰 ich umieszczenie odpowiednio konfiguruj膮c swoja przegl膮dark臋 internetow膮. Informacje jak to zrobi膰 znajdziesz w plikach pomocy swojej przegl膮darki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plik贸w cookies pochodz膮cych z educol.pl nie mo偶emy zagwarantowa膰 jego poprawnego dzia艂ania.

Je偶eli zgadzasz si臋 na umieszczanie na swoim urz膮dzeniu plik贸w cookies, ale po zako艅czeniu odwiedzin w educol.pl chcia艂by艣 je skasowa膰, mo偶esz to zrobi膰 bez ryzyka a informacj臋 o tym jak, to zrobi膰 znajdziesz w plikach pomocy swojej przegl膮darki internetowej.

A. educol.pl (serwer)

System informatyczny, z kt贸rego korzysta educol.pl automatycznie gromadzi w logach dane zwi膮zane z urz膮dzeniem, z kt贸rego korzystasz 艂膮cz膮c si臋 z educol.pl. Dane te gromadzone s膮 jedynie w celach statystycznych i dotycz膮: typu urz膮dzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przegl膮darki internetowej, rozdzielczo艣ci ekranu, g艂臋bi kolor贸w, IP, dostawcy us艂ug internetowych, czy adres wej艣cia na educol.pl i s膮 wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji educol.pl w celu zapewnienia jak najwi臋kszej wygody korzystania.

Dane te nie s膮 nigdy 艂膮czone z danymi podanymi, o kt贸rych mowa w III cz臋艣ci i stanowi膮 jedynie materia艂 do analizy statystycznej i mechanizm贸w korygowania b艂臋d贸w systemowych.

educol.pl korzysta z serwer贸w home.pl, ul. Zbo偶owa 4, 70-653 Szczecin (NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242 i oprogramowania sklepowego RAKS Sp. z o.o., (NIP: 113-00-93-176, KRS: 0000099583). Firmy te nie maj膮 bezpo艣redniego dost臋pu do danych osobowych i nie przetwarzaj膮 ich w 偶aden spos贸b. Dane s膮 przetwarzane przez lat od ostatniej aktywno艣ci.

B. educol.pl (cookies)

educol.pl wykorzystuje technologi臋 鈥瀋ookies鈥, czyli plik贸w tekstowych umieszczanych na Twoim urz膮dzeniu, w celu umo偶liwienia educol.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania educol.pl do Twoich potrzeb.

educol.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapami臋tania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywno艣ci, po czym cookie jest kasowane);

2. zapami臋tania zawarto艣ci Twojego koszyka (sesja trwa 30 dniod ostatniej aktywno艣ci, po czym cookie jest kasowane);

3. zapami臋tania Twoich preferencji wy艣wietlania educol.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywno艣ci, po czym cookie jest kasowane);

4. tworzenia statystyk i raport贸w ogl膮dalno艣ci funkcjonowania educol.pl; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywno艣ci, po czym cookie jest kasowane);

5.personalizowania wygl膮du educol.pl przez wy艣wietlanie produkt贸w, kt贸re algorytm sklepu wska偶e jako interesuj膮ce dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupi艂e艣, w艂o偶y艂e艣 do koszyka, wyszuka艂e艣 w sklepie, a tak偶e ich autor贸w, producent贸w, kategori臋 鈥 s艂owem produkty podobne, ale nigdy nie 艂膮czone bezpo艣rednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywno艣ci, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologi臋 鈥瀋ookies鈥, czyli plik贸w tekstowych umieszczanych na Twoim urz膮dzeniu, w celu umo偶liwienia przeanalizowania przez educol.pl 藕r贸de艂 ruchu i sposobu, w jaki odwiedzaj膮cy korzystaj膮 z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urz膮dzeniach plik贸w cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raport贸w i 艣wiadczenia innych us艂ug zwi膮zanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google mo偶e r贸wnie偶 przekazywa膰 te informacje osobom trzecim, je偶eli b臋dzie zobowi膮zana to uczyni膰 na podstawie przepis贸w prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj膮 takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie s膮 nigdy 艂膮czone z danymi podanymi, o kt贸rych mowa w III cz臋艣ci i stanowi膮 jedynie materia艂 do analizy statystycznej i mechanizm贸w korygowania b艂臋d贸w systemowych.

Dane s膮 przetwarzane przez 12 miesi臋cy od ostatniej aktywno艣ci, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologi臋 鈥瀋ookies鈥, czyli plik贸w tekstowych umieszczanych na Twoim urz膮dzeniu, w celu umo偶liwienia przez educol.pl oceny poprawno艣ci i skuteczno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urz膮dzeniach plik贸w cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raport贸w i 艣wiadczenia innych us艂ug zwi膮zanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google mo偶e r贸wnie偶 przekazywa膰 te informacje osobom trzecim, je偶eli b臋dzie zobowi膮zana to uczyni膰 na podstawie przepis贸w prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj膮 takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie s膮 nigdy 艂膮czone z danymi podanymi, o kt贸rych mowa w III cz臋艣ci i stanowi膮 jedynie materia艂 do analizy statystycznej i mechanizm贸w korygowania b艂臋d贸w systemowych.

Dane s膮 przetwarzane przez 12 miesi臋cy od ostatniej aktywno艣ci, po czym cookie jest kasowane.

E. Cookies pochodz膮ce z serwer贸w partner贸w

educol.pl korzysta ze skrypt贸w i element贸w oprogramowania dostarczonych i znajduj膮cych si臋 na serwerach jej partner贸w biznesowych. Cookie takie mog膮 zawiera膰 dane niezb臋dne partnerowi do realizacji us艂ugi dostarczanej educol.pl lub zawieraj膮ce inne ni偶 wymienione w polityce prywatno艣ci dane.

educol.pl bardzo starannie dobiera swoich partner贸w biznesowych nie odpowiada jednak za ich polityk臋 w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikacj臋 ka偶dego z naszych partner贸w w zakresie w艂asnym i samodzielne podj臋cie decyzji, czy chcesz akceptowa膰 ich cookies.

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczeg贸lnych sytuacjach, w kt贸rych obowi膮zuj膮ce prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom pa艅stwowym, educol.pl dane takie udost臋pni.

Za wyj膮tkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odr臋bnych um贸w powierzenia przekazywane okre艣lonym podmiotom wy艂膮cznie i w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 realizacji umownego lub prawnego obowi膮zku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiot贸w jakim mog膮 by膰 przekazywane dane nale偶膮: banki, biura ksi臋gowo-rachunkowe, dostawcy us艂ug IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje p艂atnicze, przewo藕nicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantuj膮ce najwy偶szy standard ochrony i zachowanie poufno艣ci oraz bezpiecze艅stwa danych osobowych, a tak偶e ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowi膮zku Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatno艣ci educol.pl

educol.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatno艣ci, o ile b臋dzie wymaga膰 tego obowi膮zuj膮ce prawo, ulegn膮 zmianie warunki technologiczne funkcjonowania educol.pl lub zmiana b臋dzie wprowadza膰 standard wy偶szy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie educol.pl powiadomi drog膮 elektroniczn膮 (na wskazany przy rejestracji e-mail).

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. dost臋pu do danych osobowych;
 4. sprostowania lub usuni臋cia danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych;
 6. cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te s膮 niezbywalne i nie mog膮 by膰 ograniczane. Zawsze ch臋tnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a cz臋艣膰 z wy偶ej wymienionych praw mo偶esz zrealizowa膰 samodzielnie.

IX. Kontakt

educol.pl kontaktuje si臋 z Tob膮 korzystaj膮c z podanego e-maila, a tylko w szczeg贸lnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pyta艅 lub w膮tpliwo艣ci co do polityki prywatno艣ci i bezpiecze艅stwa Twoich danych osobowych zach臋camy do kontaktu e-mail ado@educol.pl.

W przypadku ch臋ci aktualizacji lub usuni臋cia Twoich danych osobowych, o ile nie mo偶esz lub nie chcesz zrobi膰 tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail biuro@educol.pl.

W powy偶szych sprawach mo偶na r贸wnie偶 korespondowa膰 z nami pod adresem:

Educol Anna Kolasi艅ska
Sp贸艂dzilecza 9
83-110 Tczew
NIP 593-234-35-57, REGON 192774190