搂1 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych:

Educol Anna Kolasi艅ska

Sp贸艂dzielcza 9

83-110 Tczew

NIP 593-234-35-57, REGON 192774190

2. Adres pocztowy - imi臋 i nazwisko lub nazwa instytucji, po艂o偶enie w miejscowo艣ci (w przypadku miejscowo艣ci podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowo艣ci niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowo艣ci i numer nieruchomo艣ci), kod pocztowy oraz miejscowo艣膰.

3. Adres reklamacyjny:

Educol Anna Kolasi艅ska

Sp贸艂dzielcza 9

83-110 Tczew

NIP 593-234-35-57, REGON 192774190

4. Cennik dostaw 鈥 znajduj膮ce si臋 pod adresem educol.pl, w zak艂adce regulamin, zestawienie dost臋pnych rodzaj贸w dostawy i ich koszt贸w.

5. Dane kontaktowe:

Educol Anna Kolasi艅ska

Sp贸艂dzielcza 9

83-110 Tczew

NIP 593-234-35-57, REGON 192774190

6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotycz膮ce zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uwa偶a si臋 za umo偶liwiaj膮c膮 okre艣lenie to偶samo艣ci osoby, je偶eli wymaga艂oby to nadmiernych koszt贸w, czasu lub dzia艂a艅.

7. Dane wra偶liwe 鈥 s膮 to dane osobowe zawieraj膮ce informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, pogl膮dach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynale偶no艣ci wyznaniowej, partyjnej lub zwi膮zkowej, jak r贸wnie偶 dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, na艂ogach, 偶yciu seksualnym, wyrokach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a tak偶e innych orzecze艅 wydanych w post臋powaniu s膮dowym lub administracyjnym.

8. Dostawa 鈥 op艂ata za dostaw臋聽zam贸wienia wynosi 25 z艂. W przypadku zam贸wienia powy偶ej 450 z艂 brutto - dostawa jest darmowa (warunki te tycz膮 si臋 tylko wysy艂ek krajowych).聽
Darmowa wysy艂ka nie obejmuje produkt贸w wielkogabarytowych 鈥 Uwagi o dodatkowych kosztach wysy艂ki uj臋te s膮 w opisie na karcie produktu.

9. Dow贸d zakupu 鈥 faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustaw膮 o podatku od towar贸w i us艂ug z dnia 11 marca 2004 roku z p贸藕niejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

10. Karta produktu 鈥 pojedyncza podstrona sklepu zawieraj膮ca informacje o pojedynczym produkcie.

11. Klient 鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej a posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca u Sprzedaj膮cego zakupu zwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

12. Kodeks cywilny 鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z p贸藕niejszymi zmianami.

13. Kodeks dobrych praktyk 鈥 zbi贸r zasad post臋powania, a w szczeg贸lno艣ci norm etycznych i zawodowych, o kt贸rych mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z p贸藕niejszymi zmianami.

14. Konsument 鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca u Sprzedaj膮cego zakupu niezwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

15. Koszyk 鈥 lista produkt贸w sporz膮dzona z oferowanych w sklepie produkt贸w na podstawie wybor贸w Kupuj膮cego.

16. Kupuj膮cy 鈥 zar贸wno Konsument, jak i Klient.

17. Miejsce wydania rzeczy 鈥 adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zam贸wieniu przez Kupuj膮cego.

18. Moment wydania rzeczy 鈥 moment, w kt贸rym Kupuj膮cy lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

19. Platforma internetowa ODR 鈥 unijny serwis internetowy dzia艂aj膮cy na podstawie Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dost臋pny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

20. P艂atno艣膰 鈥 metoda dokonania zap艂aty za przedmiot umowy i dostaw臋 wymieniona pod adresem educol.pl

21. Podmiot uprawniony 鈥 podmiot uprawniony do pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich z dnia 23 wrze艣nia 2016 roku z p贸藕niejszymi zmianami.

22. Polityka prywatno艣ci - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupuj膮cych, prawa Kupuj膮cych i obowi膮zki Administratora Danych, kt贸ra znajduje si臋 pod adresem: educol.pl/polityka_prywatnosci

23. Prawo konsumenckie 鈥 ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

24. Produkt 鈥 minimalna i niepodzielna ilo艣膰 rzeczy, kt贸ra mo偶e by膰 przedmiotem zam贸wienia, a kt贸ra podana jest w sklepie Sprzedaj膮cego jako jednostka miary przy okre艣leniu jego ceny (cena/jednostka).

25. Przedmiot umowy 鈥 produkty i dostawa b臋d膮ce przedmiotem umowy.

26. Przedmiot 艣wiadczenia 鈥 przedmiot umowy.

27. Punkt odbioru 鈥 miejsce wydania rzeczy nie b臋d膮ce adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udost臋pnionym przez Sprzedaj膮cego w sklepie.

28. Rejestr UOKiK 卢鈥 rejestr podmiot贸w uprawnionych prowadzony przez Urz膮d Ochrony Konkurencji i Konsument贸w na podstawie ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich z dnia 23 wrze艣nia 2016 roku z p贸藕niejszymi zmianami i dost臋pny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

29. RODO - Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

30. Rzecz 鈥 rzecz ruchoma mog膮ca by膰 lub b臋d膮ca przedmiotem umowy.

31. Sklep 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem educol.pl, za po艣rednictwem, kt贸rego Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie.

32. Sprzedaj膮cy:

Educol Anna Kolasi艅ska

Sp贸艂dzielcza 9

83-110 Tczew

NIP 593-234-35-57, REGON 192774190

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/EntryChangeHistory.aspx?Id=f69eb40e-7c46-4e23-a518-94e048ce7ab3&archival=False

33. System 鈥 zesp贸艂 wsp贸艂pracuj膮cych ze sob膮 urz膮dze艅 informatycznych i oprogramowania, zapewniaj膮cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc膮 w艂a艣ciwego dla danego rodzaju sieci urz膮dzenia ko艅cowego, potocznie okre艣lany Internetem.

34. Termin realizacji 鈥 podana na karcie produktu liczba dni roboczych.

35. Umowa 鈥 umowa zawierana poza lokalem przedsi臋biorcy lub na odleg艂o艣膰 w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsument贸w i umowa sprzeda偶y w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupuj膮cych.

36. Wada 鈥 zar贸wno wada fizyczna, jak i wada prawna.

37. Wada fizyczna 鈥 niezgodno艣膰 rzeczy sprzedanej z umow膮, a w szczeg贸lno艣ci je艣li rzecz:

a. nie ma ona w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰 ze wzgl臋du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;

b. nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu Sprzedaj膮cy zapewni艂 Konsumenta,

c. nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym Konsument poinformowa艂 Sprzedaj膮cego przy zawarciu umowy, a Sprzedaj膮cy nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;

d. zosta艂a Konsumentowi wydana w stanie niezupe艂nym;

e. w razie nieprawid艂owego jej zamontowania i uruchomienia, je偶eli czynno艣ci te zosta艂y wykonane przez Sprzedaj膮cego lub osob臋 trzeci膮, za kt贸r膮 Sprzedaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰, albo przez Konsumenta, kt贸ry post膮pi艂 wed艂ug instrukcji otrzymanej od Sprzedaj膮cego;

f. nie ma ona w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rej zapewnia艂 producent lub jego przedstawiciel lub osoba, kt贸ra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz osoba, kt贸ra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr贸偶niaj膮cego przedstawia si臋 jako producent, chyba 偶e Sprzedaj膮cy zapewnie艅 tych nie zna艂 ani, oceniaj膮c rozs膮dnie, nie m贸g艂 zna膰 albo nie mog艂y one mie膰 wp艂ywu na decyzj臋 Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich tre艣膰 zosta艂a sprostowana przed zawarciem umowy.

38. Wada prawna 鈥 sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi w艂asno艣膰 osoby trzeciej albo jest obci膮偶ona prawem osoby trzeciej, a tak偶e je偶eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz膮dzaniu rzecz膮 wynika z decyzji lub orzeczenia w艂a艣ciwego organu.

39. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Kupuj膮cego z艂o偶one za po艣rednictwem sklepu okre艣laj膮ce jednoznacznie: rodzaj i ilo艣膰 produkt贸w; rodzaj dostawy; rodzaj p艂atno艣ci; miejsce wydania rzeczy, dane Kupuj膮cego a zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia umowy pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedaj膮cym.

搂2 Warunki og贸lne

1. Umowa zawierana jest w j臋zyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. 聽Sprzedaj膮cy jest zobowi膮zany i zobowi膮zuje si臋 艣wiadczy膰 us艂ugi i dostarcza膰 rzeczy wolne od wad.

3. 聽Wszystkie ceny podawane przez Sprzedaj膮cego wyra偶one s膮台 w polskiej walucie i s膮台 cenami brutto (zawieraj膮台 podatek VAT). Ceny produkt贸w nie zawieraj膮 kosztu dostawy, kt贸ry okre艣lony jest w cenniku dostaw.

4.聽 Produkty obj臋te upustem cenowym (promocje oraz wyprzeda偶e) - s膮 dost臋pne w obni偶onej cenie tylko do wyczerpania aktualnych stan贸w magazynowych.

5. 聽Wszelkie terminy liczone s膮 zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach ko艅czy si臋 z up艂ywem ostatniego dnia, a je偶eli pocz膮tkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzgl臋dnia si臋 przy obliczaniu terminu dnia, w kt贸rym to zdarzenie nast膮pi艂o.

6. 聽Potwierdzenie, udost臋pnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowie艅 umowy w celu uzyskania dost臋pu do tych informacji w przysz艂o艣ci nast臋puje w postaci:

a. 聽potwierdzenia zam贸wienia poprzez wys艂anie na wskazany adres e-mail: zam贸wienia, faktury pro forma, informacji o prawie odst膮pienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odst膮pienia od umowy w wersji pdf, link贸w do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odst膮pienia od umowy;

b. 聽do艂膮czenia do zrealizowanego zam贸wienia, wys艂anego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odst膮pienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odst膮pienia od umowy.

7. 聽Sprzedaj膮cy informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produkt贸w znajduj膮cych si臋 w sklepie.

8. 聽Sprzedaj膮cy nie pobiera 偶adnych op艂at za komunikacj臋 z nim z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania na odleg艂o艣膰, a Kupuj膮cy poniesie jej koszty w wysoko艣ci wynikaj膮cej z umowy jak膮 zawar艂 z osob膮 trzeci膮 艣wiadcz膮c膮 na jego rzecz okre艣lon膮 us艂ug臋 umo偶liwiaj膮c膮 porozumiewanie na odleg艂o艣膰.

9. 聽Sprzedaj膮cy zapewnia Kupuj膮cemu korzystaj膮cemu z systemu poprawno艣膰虂 dzia艂ania sklepu w nast臋puj膮cych przegl膮darkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczo艣ci poziomej powy偶ej 1024 px. U偶ywanie oprogramowania firm trzecich maj膮cych wp艂yw na funkcjonowanie i funkcjonalno艣膰 przegl膮darek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari mo偶e mie膰 wp艂yw na poprawne wy艣wietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pe艂nej funkcjonalno艣ci sklepu educol.pl, nale偶y je wszystkie wy艂膮czy膰虂.

10. Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z opcji zapami臋tania jego danych przez sklep w celu u艂atwienia procesu sk艂adania kolejnego zam贸wienia. W tym celu Kupuj膮cy powinien poda膰 login i has艂o, niezb臋dne do uzyskania dost臋pu do swojego konta. Login i has艂o s膮 ci膮giem znak贸w ustalanych przez Kupuj膮cego, kt贸ry ma obowi膮zek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowo艂anym dost臋pem os贸b trzecich. Kupuj膮cy ma w ka偶dej chwili mo偶liwo艣膰 wgl膮du, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11. 聽Sprzedaj膮cy stosuje si臋 do kodeksu dobrych praktyk.

12. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do:

a.a. niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich,

a.b. korzystania ze sklepu w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅,

a.c. niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak: rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach sklepu niezam贸wionej informacji handlowej (spam),

a.d. korzystania ze sklepu w spos贸b nieuci膮偶liwy dla innych Kupuj膮cych oraz dla Sprzedaj膮cego,

a.e. korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego,

a.f. korzystania ze sklepu w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami netykiety.

搂3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰虂 24 godziny na dob臋.

2. W celu z艂o偶enia zam贸wienia Kupuj膮cy powinien wykona膰 co najmniej nast臋puj膮ce czynno艣ci, z kt贸rych cz臋艣膰 mo偶e by膰 wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wyb贸r rodzaju dostawy;

c. wyb贸r rodzaju p艂atno艣ci;

d. wyb贸r miejsca wydania rzeczy;

e. z艂o偶enie w sklepie zam贸wienia poprzez u偶ycie przycisku 鈥濸otwierdzam鈥.

3. Produkty oferowane przez Sprzedaj膮cego zamieszczone na sklepie internetowym, nie stanowi膮 oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z p贸藕n. zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy okre艣lone w art. 71 Kodeksu cywilnego.聽Zawarcie umowy z Konsumentem nast臋puje z chwil膮 potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia do realizacji.

4. Realizacja zam贸wienia Konsumenta p艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie, a zam贸wienia p艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zaksi臋gowaniu wp艂aty Konsumenta na koncie Sprzedaj膮cego, co powinno nast膮pi膰 w terminie 30 dni od z艂o偶enia zam贸wienia, chyba 偶e Konsument nie by艂 w stanie spe艂ni膰 艣wiadczenia z nie swojej winy i poinformowa艂 o tym Sprzedaj膮cego.

5. Realizacja zam贸wienia Klienta p艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie po zawarciu umowy, a zam贸wienia p艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zawarciu umowy i zaksi臋gowaniu wp艂aty Klienta na koncie Sprzedaj膮cego.

6. Realizacja zam贸wienia Klienta mo偶e by膰 uzale偶niona od dokonania wp艂aty ca艂o艣ci lub cz臋艣ci warto艣ci zam贸wienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o warto艣ci zam贸wienia lub zgody Sprzedaj膮cego na wys艂anie zam贸wienia za pobraniem (p艂atnego przy odbiorze).

7. Wys艂anie przedmiotu umowy nast臋puje w terminie okre艣lonym na karcie produktu, a dla zam贸wie艅 z艂o偶onych z wielu produkt贸w w najd艂u偶szym terminie z okre艣lonych na kartach produkt贸w. Bieg terminu rozpoczyna si臋 z chwil膮 realizacji zam贸wienia.

8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupuj膮cego dokumentem sprzeda偶y wysy艂any wybranym przez Kupuj膮cego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupuj膮cego w zam贸wieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z do艂膮czonymi za艂膮cznikami, o kt贸rych mowa w 搂2 pkt 6b.

搂4 Prawo do odst膮pienia od umowy

1. Konsumentowi, przys艂uguje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. W przypadku kiedy klient nie wyst膮pi do firmy Educol o odst膮pienie od Umowy, zam贸wienia, a towar zostanie wys艂any i nie zostanie odebrana przesy艂ka przez klienta , klient w tej sytuacji zostanie obci膮偶ony kosztami jakie ponios艂a firma Educol w wyniku wysy艂ki zam贸wionego przez klienta towaru.

3. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy Konsument mo偶e z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dost臋pnym do pobrania -聽TUTAJ聽lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, je偶eli zosta艂 podany w z艂o偶onym o艣wiadczeniu) otrzymanie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.

5. W przypadku odst膮pienia od umowy, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮.

6. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 rzecz Sprzedaj膮cemu niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie rzeczy przed jego up艂ywem.

7. Konsument odsy艂a rzeczy b臋d膮ce przedmiotem umowy, od kt贸rej odst膮pi艂 na w艂asny koszt.

8. Konsument nie ponosi koszt贸w dostarczania tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli nie wyrazi艂 zgody na spe艂nienie 艣wiadczenia przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy lub nie zosta艂 poinformowany o utracie przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi臋biorca nie dostarczy艂 potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮cej przedmiotem umowy a b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy z艂o偶onego przez Konsumenta zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedaj膮cego, Sprzedaj膮cy nie zwr贸ci Konsumentowi dodatkowych koszt贸w zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedaj膮cy dokonuje zwrotu zap艂aty przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b p艂atno艣ci, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

12. Sprzedaj膮cy mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem zap艂aty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy:

a. w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedaj膮cy nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;

b. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

d. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

e. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

f. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy;

h. o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋.

搂5 R臋kojmia

1. Sprzedaj膮cy na podstawie art. 558搂1 Kodeksu cywilnego ca艂kowicie wy艂膮cza odpowiedzialno艣膰 wobec Klient贸w z tytu艂u wad fizycznych i prawnych (r臋kojmia).

2. Sprzedaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 wobec Konsumenta na zasadach okre艣lonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (r臋kojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem, je偶eli wada fizyczna zosta艂a stwierdzona przed up艂ywem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje si臋, 偶e istnia艂a ona w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa na Konsumenta.

4. Konsument, je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, mo偶e:

a. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o 偶膮daniu obni偶enia ceny;

b. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy;

chyba 偶e Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie. Je偶eli jednak rzecz by艂a ju偶 wymieniona lub naprawiana przez Sprzedaj膮cego albo Sprzedaj膮cy nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady, nie przys艂uguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady.

5. Konsument, mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedaj膮cego usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo zamiast wymiany rzeczy 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedaj膮cego, przy czym przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Konsumenta inny spos贸b zaspokojenia.

6. Konsument nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada jest nieistotna.

7. Konsument, je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, mo偶e r贸wnie偶:

a. 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad;

b. 偶膮da膰 usuni臋cia wady.

8. Sprzedaj膮cy jest obowi膮zany wymieni膰 rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta.

9. Sprzedaj膮cy mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu Konsumenta, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z umow膮 rzeczy wadliwej w spos贸b wybrany przez kupuj膮cego jest niemo偶liwe albo w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z umow膮 wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w.

10. W przypadku, je偶eli rzecz wadliwa zosta艂a zamontowana, Konsument mo偶e 偶膮da膰 od Sprzedaj膮cego demonta偶u i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln膮 od wad lub usuni臋ciu wady, jednak zobowi膮zany jest ponie艣膰 cz臋艣膰 zwi膮zanych z tym koszt贸w przewy偶szaj膮cych cen臋 rzeczy sprzedanej albo mo偶e 偶膮da膰 od Sprzedaj膮cego zap艂aty cz臋艣ci koszt贸w demonta偶u i ponownego zamontowania, do wysoko艣ci ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowi膮zku przez Sprzedaj膮cego, Konsument jest upowa偶niony do dokonania tych czynno艣ci na koszt i niebezpiecze艅stwo Sprzedaj膮cego.

11. Konsument, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany na koszt Sprzedaj膮cego dostarczy膰 rzecz wadliw膮 na adres reklamacyjny, a je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj rzeczy lub spos贸b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta by艂oby nadmiernie utrudnione, Konsument obowi膮zany jest udost臋pni膰 rzecz Sprzedaj膮cemu w miejscu, w kt贸rym rzecz si臋 znajduje. W razie niewykonania obowi膮zku przez Sprzedaj膮cego Konsument jest upowa偶niony do odes艂ania rzeczy na koszt i niebezpiecze艅stwo Sprzedaj膮cego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedaj膮cy, za wyj膮tkiem sytuacji opisanej w 搂5 pkt 10.

13. Sprzedaj膮cy obowi膮zany jest przyj膮膰 od Konsumenta rzecz wadliw膮 w razie wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub odst膮pienia od umowy.

14. Sprzedaj膮cy w terminie czternastu dni ustosunkuje si臋 do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: o艣wiadczenia o 偶膮daniu obni偶enia ceny, 偶膮dania wymiany rzeczy na woln膮 od wad, 偶膮dania usuni臋cia wady. Sprzedaj膮cy w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje si臋 do ka偶dego innego o艣wiadczenia Konsumenta, kt贸rego nie dotyczy okre艣lony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.

W przeciwnym wypadku uwa偶a si臋, 偶e uzna艂 za uzasadnione o艣wiadczenie lub 偶膮danie Konsumenta.

15. Sprzedaj膮cy odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je偶eli przedmiotem sprzeda偶y jest rzecz u偶ywana przed up艂ywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usuni臋cie wady lub wymian臋 rzeczy sprzedanej na woln膮 od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, licz膮c od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcze艣niej ni偶 przed up艂ywem dw贸ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a je偶eli przedmiotem sprzeda偶y jest rzecz u偶ywana przed up艂ywem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy okre艣lony przez Sprzedaj膮cego lub producenta termin przydatno艣ci rzeczy do u偶ycia ko艅czy si臋 po up艂ywie dw贸ch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedaj膮cy odpowiada z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up艂ywem tego terminu.

18. W terminach okre艣lonych w 搂5 pkt 15-17 Konsument mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je偶eli Konsument 偶膮da艂 wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady, bieg terminu do z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady.

19. W razie dochodzenia przed s膮dem albo s膮dem polubownym jednego z uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi termin do wykonania innych uprawnie艅, przys艂uguj膮cych Konsumentowi z tego tytu艂u, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako艅czenia post臋powania. Odpowiednio stosuje si臋 r贸wnie偶 do post臋powania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi, przys艂uguj膮cych Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s膮d zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako艅czenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje si臋 搂5 pkt 15-16 z tym, 偶e bieg terminu rozpoczyna si臋 od dnia, w kt贸rym Konsument dowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady, a je偶eli Konsument dowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady dopiero na skutek pow贸dztwa osoby trzeciej 鈥 od dnia, w kt贸rym orzeczenie wydane w sporze z osob膮 trzeci膮 sta艂o si臋 prawomocne.

21. Je偶eli z powodu wady rzeczy Konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny, mo偶e on 偶膮da膰 naprawienia szkody, kt贸r膮 poni贸s艂 przez to, 偶e zawar艂 umow臋, nie wiedz膮c o istnieniu wady, cho膰by szkoda by艂a nast臋pstwem okoliczno艣ci, za kt贸re Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci, a w szczeg贸lno艣ci mo偶e 偶膮da膰 zwrotu koszt贸w zawarcia umowy, koszt贸w odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nak艂ad贸w w takim zakresie, w jakim nie odni贸s艂 z nich korzy艣ci, a nie otrzyma艂 ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu koszt贸w procesu. Nie uchybia to przepisom o obowi膮zku naprawienia szkody na zasadach og贸lnych.

22. Up艂yw 偶adnego terminu do stwierdzenia wady nie wy艂膮cza wykonania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli Sprzedaj膮cy wad臋 podst臋pnie zatai艂.

23. Sprzedaj膮cy o ile jest zobowi膮zany do 艣wiadczenia lub 艣wiadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zb臋dnej zw艂oki, nie p贸藕niej ni偶 terminie przewidzianym w prawie.

搂6 Polityka prywatno艣ci oraz bezpiecze艅stwo danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a tak偶e prawa Kupuj膮cego zwi膮zane z jego danymi osobowymi.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupuj膮cych na podstawie zgody oraz w zwi膮zku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedaj膮cego.

3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wy艂膮cznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowi膮zkiem.

4. Wyra偶enie przez Kupuj膮cego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w okre艣lonym celu mo偶e zosta膰 w ka偶dej chwili wycofana.

5. Na potrzeby realizacji zam贸wienia Kupuj膮cego zbierane s膮 nast臋puj膮ce dane osobowe:

a. adres pocztowy 鈥 niezb臋dne do wystawienia dowodu zakupu;

b. miejsca wydania rzeczy 鈥 niezb臋dny do zaadresowania przesy艂ki;

c. e-mail 鈥 niezb臋dny do komunikacji zwi膮zanej z realizacj膮 zam贸wienia;

d. numer telefonu 鈥 niezb臋dny w przypadku wyboru niekt贸rych rodzaj贸w dostawy

6. Szczeg贸艂owe rozwi膮zania w zakresie ochrony danych osobowych zwi膮zanych ze z艂o偶eniem zam贸wienia, ale r贸wnie偶 korzystaniem ze sklepu przed i po z艂o偶eniu zam贸wienia zawiera polityka prywatno艣ci.

搂7 Postanowienia ko艅cowe

1. 呕adne z postanowie艅 niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupuj膮cego. Nie mo偶e by膰虂 r贸wnie偶虈 w ten spos贸b interpretowane, gdy偶虈 w przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem Sprzedaj膮cy deklaruje bezwzgl臋dne podporz膮dkowanie si臋 i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupuj膮cy B臋da台 powiadomieni droga台 elektroniczna台 (na wskazany przy rejestracji lub zam贸wieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wys艂ane co najmniej na 30 dni przed wej艣ciem w z偶ycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane b臋d膮 w celu dostosowania regulaminu do obowi膮zuj膮cego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dost臋pna dla Kupuj膮cego. W trakcie realizacji zam贸wienia oraz w ca艂ym okresie opieki posprzeda偶owej Kupuj膮cego obowi膮zuje regulamin zaakceptowany przez niego przy sk艂adaniu zam贸wienia. Za wyj膮tkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedaj膮cego o wyborze aktualnego jako obowi膮zuj膮cego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si臋台 odpowiednie obowi膮zuj膮ce przepisy prawne. Kwestie sporne, je艣li Konsument wyrazi tak膮 wol臋, rozwi膮zuje si臋 na drodze post臋powania mediacyjnego przed Wojew贸dzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed s膮dem polubownym przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z r贸wnowa偶nych i zgodnych z prawem metod przeds膮dowego lub pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w np. za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonuj膮c wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spo艣r贸d znajduj膮cych si臋 w rejestrze UOKiK. Sprzedaj膮cy o艣wiadcza zamiar i wyra偶a zgod臋 na pozas膮dowe rozwi膮zanie sporu konsumenckiego. W ostateczno艣ci spraw臋 rozstrzyga s膮d w艂a艣ciwy miejscowo i rzeczowo.